DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Fikri CONKER
İlçe Yazı İşleri Müdürü
 
 
 
Mehtap KURUTAŞ
Şef
 
 
 
                                                
  Fatih SAVURAN
V.H.K.İ
      Sibel MEMİŞ
V.H.K.İ
      Mustafa PALECİÇ
Memur
      
 
 
 
 
 
Murat KURUTAŞ
Koruma
    Hilmi ÇELİK
Güvenlik
   
 
 
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
GÖREV ALANLARI

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 
 
Valilik ve Kaymakamlık Büroları’nın kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği”  ile belirlenmiştir.
 
Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve “Kaymakam’a doğrudan bağlı” olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir.
 
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde hizmetler “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütmektedir.

Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı; Yazı İşleri, Özel Kalem, İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Basın Halkla ilişkiler, Planlama ve Koordinasyon, Tüketici Hakem Heyeti, Dernekler Bürosu, İnsan Hakları Kurulu, Bilgi Edinme Bürosu ile ilçemizde kuruluşu bulunmayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.
 
A) ÖZEL KALEM BÜROSU
        1.   Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar. 
        2.   Protokol, ağırlama ve kabuller 
        3.   Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama 
        4.   Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler. 
        5.   Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler. 
        6.   Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri 
        7.   İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil) 
        8.   Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler) 
 
B) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜROSU
        1.   Evrak havale ve dağıtımı 
        2.   Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı,  ilanı, 
        3.   Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
        4.   Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim vs.) 
        5.   Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
        6.   Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
        7.   Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
        8.   Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi 
        9.   Tüketici Sorunları, Hakem Heyeti İşlemleri 
        10.  İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.
 
C) İDARE KURULU BÜROSU
        1.   4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ve görevden uzaklaştırma işlemleri ile ilgili iş ve işlemler.
        2.   Disiplin kurulu karar iş ve işlemler.
        3.   1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.
        4.   3091 Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.
        5.   Muhtaçlık ve bakım belgeleri.
        6.   Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği,köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.
        7.   Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.
        8.   Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.
        9.   3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunun uygulanması
 
D) İDARİ VE DENETİM BÜROSU
        1.   Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
        2.   Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. 
        3.   Belediye kurulması, mahalle, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
 
E) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
        1.   Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları. 
        2.   Kaymakamlığa elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü
        
F) PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU
        1.   Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. 
        2.   Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması. 
        3.   İl programı hazırlanması ve uygulanması. 
        4.   Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. 
        5.   Genel durum raporları. 
        6.   İlçe koordinasyon Kurulu çalışmaları. 
        7.   İlçe İdare şube başkanları toplantıları. 
        8.   Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim. 
 
G) HUKUK İŞLERİ BÜROSU
        1.   İdari yargıya başvurma işleri. 
        2.   İnceleme ve denetleme işleri 
        3.   Kaymakamlık imza ve tasdik işlemleri. 
        4.   Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler. 
        5.   Genel emirler.
 
H) DERNEKLER BÜROSU
        1.   Dernekler Bürosu (Lokal, Yardım Toplama İşlemleri)
 
I) İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI 
        1.   5651 sayılı kanun ve Yönetmelik gereği iş ve işlemlerin takibi.